Przywóz broni do Polski – Rozporządzenie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 20 lutego 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 213)

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się wzór:

1)  zaświadczenia uprawniającego do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący  Załącznik nr 1 pdf_ikona do rozporządzenia;
2)  zaświadczenia uprawniającego do przywozu przez obywateli polskich broni i amunicji, stanowiący Załącznik nr 2 pdf_ikona do rozporządzenia;
3)  zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę przez cudzoziemca, stanowiący Załącznik nr 3 pdf_ikona do rozporządzenia;
4)  zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę, stanowiący Załącznik nr 4 pdf_ikona do rozporządzenia;
5)  zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji przez cudzoziemca, stanowiący Załącznik nr 5 pdf_ikona do rozporządzenia;
6)  zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji, stanowiący Załącznik nr 6 pdf_ikona do rozporządzenia;
7)  zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, stanowiący Załącznik nr 7 pdf_ikona do rozporządzenia;
8)  zgody na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, stanowiący Załącznik nr 8 pdf_ikona do rozporządzenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.