Zgoda przewozowa – Rozporządzenie.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1221)
tj. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1234)

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się wzór zgody przewozowej, stanowiący Załącznik pdf_ikonado rozporządzenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.