Deponowanie broni

pobierz w formacie:  pdf_ikona

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1609)

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1

Broń i amunicja są deponowane w jednostce organizacyjnej Policji, Żandarmerii Wojskowej właściwej w sprawach wydawania pozwoleń na broń lub jednostce organizacyjnej urzędu celnego właściwej do przyjęcia broni do depozytu, zwanych dalej „jednostką deponującą”.

§ 2

 1. Z czynności przyjęcia do depozytu broni i amunicji jednostka deponująca sporządza protokół, do którego dołącza opinię dotyczącą stanu technicznego broni sporządzoną przez specjalistę z zakresu rusznikarstwa.
 1. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba składająca broń i amunicję do depozytu, drugi – jednostka deponująca.
 1. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1  do rozporządzenia.

§ 3

Broń i amunicję przyjętą do depozytu jednostka deponująca przechowuje w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad i warunków przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

§ 4

Jednostka deponująca prowadzi Książkę ewidencji broni i amunicji, której wzór określa Załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5

Jednostka deponująca jest obowiązana do konserwacji broni i przechowywania jej w sposób zapobiegający pogorszeniu jej stanu technicznego.

§ 6

 1. Oceny stanu technicznego broni znajdującej się w depozycie dokonuje nie rzadziej niż raz na dwa lata komisja powołana przez kierownika jednostki deponującej, zwana dalej „komisją”.
 1. W skład komisji wchodzi specjalista z zakresu rusznikarstwa.
 1. Jednostka deponująca, na 14 dni przed terminem oceny stanu technicznego broni, informuje właściciela o terminie dokonania oceny stanu technicznego broni oraz jego prawie do:

1)  osobistego udziału w dokonywaniu oceny stanu technicznego broni;
2)  zgłoszenia udziału przy dokonywaniu oceny stanu technicznego broni osoby innej niż właściciel, posiadającej udokumentowane kwalifikacje z zakresu rusznikarstwa;
3)  wnioskowania o inne niż zniszczenie przeznaczenie broni zakwalifikowanej przez komisję jako nienadającą się do dalszego użytkowania.

 1. Niestawiennictwo właściciela broni lub osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wstrzymuje wydania opinii przez komisję.

§ 6

 1. Z oceny stanu technicznego broni komisja sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1)  oznaczenie jednostki deponującej oraz datę dokonania oceny;
2)  dane indywidualne broni określone w protokole przyjęcia broni i amunicji do depozytu;
3)  oznaczenie osób dokonujących oceny stanu technicznego;
4)  opis stanu technicznego;
5)  uwagi właściciela lub osoby, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.

 1. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien ponadto zawierać wniosek, w którym stwierdza się, że dana broń kwalifikuje się do:

1)  przekazania do zniszczenia;
2)  wydania właścicielowi w celu naprawy;
3)  wydania właścicielowi w celach kolekcjonerskich.

 1. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zdeponowana broń i amunicja znajdują się w dyspozycji urzędu celnego.
 1. Protokół komisji stanowi dla kierownika jednostki deponującej, który powołał komisję, podstawę do wydania decyzji o dalszym przeznaczeniu broni.

§ 8

 1. Osoba, która złożyła broń do depozytu, ma prawo dostępu do niej, w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu broni, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą.
 1. Fakt udostępnienia broni odnotowuje się w Książce ewidencji broni i amunicji.

§ 9

 1. W przypadku wniosku osoby, która złożyła broń do depozytu, o zniszczenie broni lub amunicji, lub wyrażenia przez nią zgody na tę czynność albo uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w § 7 ust. 4, kwalifikującej broń do przekazania w celu zniszczenia, dokonuje się komisyjnego przekazania broni do jej zniszczenia.
 1. Z czynności przekazania broni do właściwej jednostki deponującej w celu jej zniszczenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności dane jednoznacznie identyfikujące broń i amunicję.
 1. Osoba, która złożyła broń do depozytu, którą zakwalifikowano na mocy decyzji do zniszczenia, lub wyrażająca zgodę na jej zniszczenie, jest powiadamiana przez jednostkę deponującą o komisyjnym zniszczeniu broni lub amunicji.

§ 10

 1. W przypadku przeniesienia własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa komisja dokonuje oceny stanu technicznego broni.
 1. Broń, o której mowa w ust. 1, przekazana na rzecz Skarbu Państwa może być nieodpłatnie przekazana zainteresowanym placówkom muzealnym, które gromadzą zbiory na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

§ 11

 1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie jest pobierana opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.
 1. Opłata określona w ust. 1 jest pobierana od każdej sztuki broni lub broni wraz z amunicją przyjętej do depozytu na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2.

§ 12

Opłatę, o której mowa w § 11, wpłaca się do kasy lub na rachunek bankowy jednostki deponującej, najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.

§ 13

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.