Legitymacja posiadacza broni. Inne dokumenty. Wzór.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

z dnia 21 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 447)
(zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1341)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576) zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się wzór:

1)  legitymacji posiadacza broni, który określa Załącznik nr 1 pdf_ikonado rozporządzenia;
2)  zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, który określa Załącznik nr 2 pdf_ikonado rozporządzenia;
3)  legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, który określa Załącznik nr 3 pdf_ikonado rozporządzenia;
4)  świadectwa broni, który określa załącznik Załącznik nr 4 pdf_ikonado rozporządzenia;
5)  karty rejestracyjnej broni, który określa Załącznik nr 5 pdf_ikona do rozporządzenia.

§ 2

  1. Dopuszcza się wydawanie legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni według dotychczasowych wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz.U. Nr 225, poz. 2233) do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez osiem miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
  1. W legitymacji posiadacza broni, zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwie broni oraz karcie rejestracyjnej broni, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia zgodności z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia dopuszcza się dokonywanie poprawek poprzez skreślenia oraz nowe wpisy. Poprawki powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem właściwego organu uprawnionego do wydania takiego dokumentu.

§ 3

Dopuszcza się dokonywanie poprawek poprzez skreślenia oraz nowe wpisy w legitymacji posiadacza broni i zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni, wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w celu zapewnienia zgodności z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Poprawki powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem właściwego organu uprawnionego do wydania takiego dokumentu.

§ 4

Zachowują ważność dokumenty wydane według wzorów określonych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, wydane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263).

§ 5

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz.U. Nr 225, poz. 2233).

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.