Uprzednia Zgoda Przewozowa – Rozporządzenie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 206, poz. 1220)

Na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się wzór uprzedniej zgody przewozowej, stanowiący Załącznik pdf_ikonado rozporządzenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.