Przesyłanie broni pocztą – Rozporządzenie.

pobierz w formacie:  pdf_ikona

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

z dnia 24 sierpnia 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1004)

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatora, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.).
 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przesyłek zawierających amunicję hukową o kalibrze do 6 mm oraz broń, której posiadanie nie wymaga pozwolenia, z wyłączeniem broni pneumatycznej.

§ 2

 1. Broń lub amunicję przesyła się w opakowaniu zaplombowanym i oznakowanym przez operatora w sposób trwały i widoczny.
 2. W przypadku przesyłki zawierającej broń lub amunicję, zwanej dalej „przesyłką”, nadesłanej z zagranicy, niespełniającej wymogu, o którym mowa w ust. 1, operator zapewnia właściwe jej oznakowanie i opakowanie.
 3. Na opakowaniu przesyłki umieszcza się pouczenie o następującej treści: „Znalazca niniejszej przesyłki powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Policji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać”.
 4. Operator sporządza protokół uszkodzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki oraz niezwłocznie powiadamia najbliższą jednostkę Policji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia braków w jej zawartości.

§ 3

 1. Jeżeli podczas przesyłania przesyłki zaistnieje konieczność jej przechowania, do czasu wydania przesyłki adresatowi przechowuje się ją w magazynie broni.
 2. Przechowywana przesyłka w magazynie broni podlega ewidencjonowaniu.
 3. Do przechowywania przesyłki w magazynie broni oraz jej ewidencjonowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

§ 4

 1. Operator podczas przewożenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez pracownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.).
 2. Przesyłka jest chroniona:

1)  przez co najmniej jednego pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera nie więcej niż:

a) 20 sztuk broni palnej, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie,
b) 100 sztuk broni innej niż palna, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie, lub broni pneumatycznej,
c) 10 000 sztuk amunicji;

2)  przez co najmniej dwóch pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera większą liczbę broni lub amunicji niż wymieniona w pkt 1.

 1. Przy przewożeniu przesyłek operator zapewnia ochronę zgodnie z ust. 2, uwzględniając łączną liczbę przewożonych sztuk broni lub amunicji.

§ 5

Przewożenie przesyłek wykonuje się przy użyciu pojazdów spełniających wymagania dla pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz pojazdów ubezpieczających, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

§ 6

Operator prowadzi odrębną ewidencję przesyłek zawierających broń lub amunicję.

 1. Wpisu do ewidencji dokonuje się z chwilą przyjęcia przesyłki.
 2. Ewidencja przesyłek krajowych powinna zawierać:

1)  oznaczenie nadawcy oraz jego adres;
2)  nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
3)  datę nadania przesyłki;
4)  oznaczenie adresata oraz jego adres;
5)  nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
6)  imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;
7)  adnotację o miejscu przechowywania przesyłki przed jej doręczeniem;
8)  liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;
9)  datę odbioru przesyłki;
10)  ewentualne uwagi;
11)  podpis ewidencjonującego.

 1. Ewidencja przesyłek zawierających broń lub amunicję przesyłaną z zagranicy albo za granicę powinna zawierać:

1)  oznaczenie nadawcy oraz jego adres;
2)  nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
3)  datę nadania przesyłki;
4)  oznaczenie adresata oraz jego adres;
5)  imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;
6)  informacje o przedstawieniu przesyłki organowi celnemu;
7)  liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;
8)  nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
9)  datę odbioru przesyłki;
10)  ewentualne uwagi;
11)  podpis ewidencjonującego.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 6, podaje się po dopełnieniu formalności celnych oraz pod warunkiem, że przesyłka podlegała, zgodnie z przepisami prawa celnego, przedstawieniu organowi celnemu.

§ 7

 1. Przesyłkę zawierającą broń lub amunicję adresat zobowiązany jest odebrać osobiście w placówce operatora. Przesyłka wydawana jest adresatowi w specjalnie do tego celu wyodrębnionym pomieszczeniu.
 2. Operator powiadamia adresata o miejscu i terminie odbioru przesyłki.

§ 8

 1. Przesyłka jest wydawana wyłącznie adresatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru po stwierdzeniu:

1)  w przypadku osoby fizycznej – tożsamości tej osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)  w przypadku osoby prawnej – tożsamości osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odpisu właściwego rejestru lub pełnomocnictwa upoważniającego osobę odbierającą do działania w imieniu osoby prawnej, przy czym pełnomocnictwo operator zatrzymuje.

 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki operator niezwłocznie przekazuje ją nadawcy.

§ 9

 1. Przesyłki zawierające broń lub amunicję, które są przez operatora wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej lub wyprowadzane poza ten obszar, podlegają obowiązkowi dopełnienia formalności celnych związanych z nadaniem im stosownego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.
 2. Realizacja czynności, o których mowa w § 7 oraz § 8 ust. 2, możliwa jest po dopełnieniu formalności wynikających z przepisów prawa celnego.

§ 10

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.