Kategorie broni palnej wg Dyrektywy 91/477 – Rozporządzenie.

pobierz w formacie: pdf_ikona

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

z dnia 29 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 191, poz. 1140)

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  dyrektywa – dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L 256 z 13.09.1991) zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008);
2)  kategoria A – kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna i amunicja jest niedopuszczona do nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)  kategoria B – kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna wymaga posiadania pozwolenia wydanego przez właściwe władze polskie w celu nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)  kategoria C – kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna wymaga zarejestrowania;
5)  kategoria D – kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna nie wymaga posiadania pozwolenia albo zarejestrowania;
6)  broń palna krótka – broń palną z lufą, której długość nie przekracza 30 cm lub której całkowita długość nie przekracza 60 cm;
7)  broń palna długa – każdą broń palną inną niż broń palna krótka;
8)  broń palna samoczynna – broń palną, która przeładowuje się automatycznie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju;
9)  broń palna samopowtarzalna – broń palną, która przeładowuje się automatycznie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu tylko jednego naboju;
10)  broń palna powtarzalna – broń palną, która po wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub bębna nabojowego;
11)  broń palna jednostrzałowa – broń palną, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem, poprzez ręczny załadunek naboju do komory nabojowej lub elementu pełniącego taką funkcję.

§  2

Kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie odpowiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące rodzaje broni palnej:

1)  kategorii A:

a) broń palna samoczynna, zdolna do rażenia celów na odległość
b) broń palna:

 wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty,
 wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,
 niedająca się wykryć za pomocą urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu,

c) amunicja:

 z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, oraz pociski do tej amunicji,
 z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu,
 z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej,
 wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia są wykorzystywane fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską;

2)  kategorii B:

a) broń palna długa i krótka, w tym samopowtarzalna, powtarzalna lub jednostrzałowa,
b) broń palna długa i krótka, konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynna,
c) broń palna długa i krótka, przystosowana do strzelania wyłącznie za pomocą prochu czarnego (dymnego);

3)  kategorii C – nie odpowiada w Rzeczypospolitej Polskiej żaden rodzaj broni palnej;

4)  kategorii D – nie odpowiada w Rzeczypospolitej Polskiej żaden rodzaj broni palnej.

§  3

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.U. Nr 32, poz. 285).

§  4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.