Nabycie broni przez cudzoziemca – Rozporządzenie.

pobierz w formacie: pdf_ikona

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium

z dnia 6 października 2011 r.
(Dz.U. Nr 243, poz. 1451)

Na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 Rozporządzenie określa tryb przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji dotyczących nabycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji przez cudzoziemca, ich przywozu na terytorium tych państw oraz przewozu broni lub amunicji tranzytem przez ich terytorium, zwanych dalej „informacjami”.

 § 2

Informacje zawierają dane wymienione w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3

Komendant Główny Policji przekazuje informacje organom państwa, o których mowa w art. 43 ust. 12 ustawy, niezwłocznie po otrzymaniu od komendanta wojewódzkiego Policji zawiadomienia o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, nie później jednak niż w chwili ich wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z informacjami jest przekazywana kopia upoważnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy, oraz zgoda na wywóz broni z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 4

  1. Informacje dotyczące obywateli innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, w przypadku broni palnej lub amunicji do niej, są zawarte w zgodzie przewozowej poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
  2. Kopię zgody, o której mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji przekazuje państwu członkowskiemu Unii Europejskiej w trybie określonym w § 3.

§ 5

  1. Informacje przekazuje się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  2. Komendant Główny Policji uzgadnia, w formie pisemnej, z właściwymi władzami innych państw organizacyjne i techniczne warunki przekazywania informacji.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.