Europejska Karta Broni Palnej – Rozporządzenie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

z dnia 12 września 2011 r.
(Dz.U. Nr 206, poz. 1222)

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzór Europejskiej karty broni palnej, który jest określony w Załączniku pdf_ikona do rozporządzenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.