Egzamin na pozwolenie na broń. Rozporządzenie

pobierz w formacie pdf_ikona

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni
oraz umiejętności posługiwania się bronią

z dnia 20 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 241)
(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 634, Dz.U. 2003 Nr 8, poz. 102)

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje

§ 1

Rozporządzenie określa:

1)  tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej „egzaminem”,
2)  zakres przedmiotowy egzaminu,
3)  skład komisji egzaminacyjnej,
4)  stawki odpłatności za egzamin.

§ 2

 1. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń.
 2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co najmniej trzech członków.
 3. Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1.
 4. (uchylony)
 5. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.
 6. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji.

§ 3

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

§ 4

 1. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

1)  znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
2)
 znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

 1. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
 2. (uchylony)
 3. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.
 4. Wzór karty egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5

 1. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.
 2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
 3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.
 4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.
 5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 [treść poniżej] do rozporządzenia.
 6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

§ 6

 1. W przypadku niezdania:

1)  części teoretycznej egzaminu – zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2)  części praktycznej egzaminu – egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

 1. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

§ 7

 1. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy.
 3. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.
 4. Wzór protokołu określa Załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8

 1. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

1)  ochrony osobistej – 500 zł,
2)  sportowych – 800 zł,
3)  kolekcjonerskich – 1150 zł,
4)  pamiątkowych – 550 zł,
5)  szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 – 1000 zł,
6)  innych – 600 zł.

 1. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.
 3. Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

§ 9

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* * *

Załącznik 2. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego.

 1. Strzelanie z broni palnej bojowej – pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu:

1)  cel – tarcza strzelecka TS-2;
2)
 odległość – 15 metrów;
3)
 liczba amunicji – 6 sztuk,
4)
 postawa – stojąca;
5)  czas – 6 minut;
6)  zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy strzeleckiej.  Uwaga: w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń przystosowaną wyłącznie do strzelania za pomocą prochu czarnego (dymnego) do przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego używa się pistoletu centralnego zapłonu.

 1. Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej:

1)  cel – kulochwyt;
2)  liczba amunicji – 3 sztuki;
3)  postawa – stojąca;
4)  czas – 3 minuty;
5)  zaliczenie strzelania – oddanie 3 strzałów z amunicji alarmowej w kierunku kulochwytu.

 1. Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym:

1)  cel – tarcza strzelecka TS-10;
2)  odległość – 25 metrów;
3)  liczba amunicji – 10 sztuk;
4)  postawa – stojąca;
5)  czas – 10 minut;
6)  zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.

 1. Strzelanie ze strzelb gładkolufowych:

1)  cel – tarcza strzelecka TS-3;
2)  odległość – 15 metrów;
3)  liczba amunicji – 3 sztuki nabojów z pociskiem kulowym;
4)  postawa – stojąca;
5)  czas – 3 minuty;
6)  zaliczenie strzelania – oddanie co najmniej 2 celnych strzałów w pole punktowe tarczy.

 1. Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym:

1)  cel – tarcza strzelecka TS-10;
2)  odległość – 50 metrów;
3)
 liczba amunicji – 10 sztuk;
4)  postawa – leżąca;
5)  czas – 10 minut;
6)  zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.

 1. Strzelanie z broni bocznego zapłonu:

 1) pistoletu:

a) cel – tarcza strzelecka TS-4
b) odległość – 25 metrów
c) liczba amunicji – 5 sztuk
d) postawa – stojąca
e) czas – 5 minut
f) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy;

 2) karabinka:

a) cel – tarcza strzelecka TS-1,
b) odległość – 50 metrów,
c) liczba amunicji – 5 sztuk,
d) postawa – leżąca,
e) czas – 5 minut,
f) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy.