Posiadanie broni przez dyplomatów – Rozporządzenie.

pobierz w formacie: pdf_ikona

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Spraw Zagranicznych
w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych

z dnia 17 marca 2000 r.
(Dz.U. Nr 18, poz. 236)

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Cudzoziemcy będący członkami misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, zwane dalej „cudzoziemcami”, składają wniosek o wydanie terminowego pozwolenia na broń za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych do właściwego organu Policji.
 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1)  dwie fotografie o wymiarach 3 × 4 cm oraz
2)
 odpis lub kopię dokumentu o charakterze pozwolenia na broń, wydanego cudzoziemcowi przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem, poświadczoną za zgodność przez urząd konsularny państwa, którego jest obywatelem, albo
3)  wydane przez urząd, o którym mowa w pkt 2, zaświadczenie, że przepisy danego państwa nie wymagają dokumentu o charakterze pozwolenia na określony rodzaj broni,
4)  uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.

 1. Minister Spraw Zagranicznych przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, właściwemu organowi Policji.
 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2

Wydanie cudzoziemcowi terminowego pozwolenia na broń potwierdza legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3

 1. Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń jest ważna wraz z legitymacją wydaną przez Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie dokumentów oraz trybu i szczegółowych zasad udzielania wiz szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz organów właściwych do ich udzielania (Dz.U. Nr 78, poz. 512), uprawnia do nabycia amunicji do broni, na którą wydano pozwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń nie uprawnia do nabywania amunicji do broni posiadanej do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych.

§ 4

 1. Minister Spraw Zagranicznych informuje właściwy organ Policji o zakończeniu pełnienia przez cudzoziemca funkcji w misjach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń podlega zwrotowi do organu, który ją wydał, po zakończeniu pełnienia przez cudzoziemca funkcji w misjach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Cudzoziemcy będący szefami lub członkami misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy posiadają broń na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wystąpią, w trybie określonym w § 1, o wydanie terminowego pozwolenia na broń, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Do cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3.
 1. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą posiadać broń i nabywać amunicję do niej na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach do czasu wydania terminowego pozwolenia na broń, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2000 r.