Budowa strzelnicy – Rozporządzenie.

pobierz w formacie: pdf_ikona

Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących
budowy i użytkowania strzelnic

z dnia 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 341)

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakie powinny być spełnione przy budowie i użytkowaniu strzelnic, z wyłączeniem strzelnic Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

§ 2

  1. Strzelnicy nie lokalizuje się na obszarach:

1)  parków narodowych,
2)
 rezerwatów.

  1. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń palna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m oraz przeznaczonych:

1)  pod zabudowę mieszkaniową,
2)
 pod szpitale i domy pomocy społecznej,
3)  pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
4)  na cele uzdrowiskowe,
5)  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  1. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń pneumatyczna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m.

§ 3

  1. Strzelnice są lokalizowane w sposób zapewniający ochronę środowiska przed hałasem.
  2. Poziom hałasu przenikającego do środowiska podczas użytkowania strzelnicy nie może powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych przepisami o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4

Na strzelnicy wyznacza się i odpowiednio wyposaża miejsca gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami o odpadach.

§ 5

  1. Na strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której wykorzystywana jest amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy:

 1)  wierzchnią warstwę ziemi okresowo oczyszczać z pocisków w następujący sposób:

a) nie rzadziej niż co 3 lata na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 2 m,
b) nie rzadziej niż co 5 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 2 m, ale mniej niż 3 m
c) nie rzadziej niż co 7 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 3 m,

 2)  w rejonach upadku pocisków należy utrzymywać odczyn gleby zbliżony do neutralnego, o wartościach pH zawartych w przedziale od 6,5 do 8,5.

  1. Strzelnice, o których mowa w ust. 1, uważa się za oczyszczone z pocisków ołowianych, jeżeli zostanie usunięte 80% ołowiu wprowadzonego do gleby w wyniku wykonywanych strzelań.

§ 6

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.