Badania psychologiczne i lekarskie posiadanie broni – Rozporządzenie.

pdf_ikonapobierz w formacie

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2006 Nr 2, poz. 14)

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni (Dz.U. Nr 194, poz. 1905).

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik
Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

 1)  organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;
2)  zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;
3)  schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;
4)  zaburzenia nastroju (afektywne);
5)  zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną;
6)  przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;
7)  przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
8)  zaburzenia osobowości;
9)  zaburzenia nawyków i popędów;
10)  zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);
11)  upośledzenie umysłowe;
12)  całościowe zaburzenia rozwojowe;
13)  zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.