Jak uzyskać pozwolenie na broń?

legitymacja posiadacza broniJak uzyskać pozwolenie na broń?

Wbrew obiegowej opinii nie jest to aż takie trudne. Aktualnie przepisy prawa ukształtowane są bowiem w taki sposób, by każdy kto spełni określone w ustawie wymagania, otrzymał pozwolenie na broń.

Odbywa się to na drodze administracyjnej. Pozwolenie wydaje Komendant Wojewódzki Policji, właściwy wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Uznanie Policji

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca:

  1. nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz
  2. przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Ocena pierwszej z tych okoliczności leży w uznaniu organów Policji, które wnioskują na podstawie wszelkich dostępnych sobie danych.

Natomiast przy ustaleniu ważnej przyczyny posiadania broni, dotychczasowa uznaniowość organów Policji została ograniczona. Ustawa wprowadziła bowiem domniemania. Wystarczy spełnić określone warunki by organ Policji musiał stwierdzić istnienie ważnej przyczyny.

Kto nie uzyska pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat (z pewnymi wyjątkami),
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
– przeciwko życiu i zdrowiu,
– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Broń palna do celów sportowych

Zdecydowana większość pozwoleń na broń w Polsce wydawanych jest „do celów sportowych”. Dlaczego? Bo „sportową” jest praktycznie każda broń centralnego lub bocznego zapłonu dostępna na rynku. Do celów sportowych możemy mieć więc Glocka, Kałasznikowa, AR-15, rewolwer kal .45 itd.. Co więcej, „sportowiec” może broń nosić (załadowaną) przy sobie (więcej na ten temat TU->).

Ważną przyczyną posiadania broni jest w tym przypadku chęć uprawiania sportu strzeleckiego. I tak, zgodnie z ustawą wystarczy wykazać:

  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  • posiadanie patentu strzeleckiego PZSS oraz
  • posiadanie licencji PZSS

Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń do celów sportowych

Procedura uzyskiwania pozwolenia, w skrócie wygląda tak:

Najpierw zapisujemy się do stowarzyszenia („klubu”) strzeleckiego. Tam trenujemy, zdobywamy doświadczenie. Gdy już jesteśmy gotowi możemy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, organizowanego przez PZSS.

Po zdanym egzaminie pozostaje nam wystąpić do PZSS o wyrobienie licencji na dany rok.

Mając te dokumenty, idziemy do (uprawnionego) lekarza i psychologa oraz pobieramy wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego.

Wszystko to dołączamy do wniosku o wydanie pozwolenia na broń i czekamy… parę miesięcy.

Broń palna do celów kolekcjonerskich

Ci, którzy nie chcą regularnie uczestniczyć w zawodach i „spowiadać” się zz tego do PZSS, mogą wnieść o wydanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić jest tu:

  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

W praktyce, zapisujemy się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, które wydaje nam zaświadczenie o statusie członka.

Mając ten dokument, idziemy do (uprawnionego) lekarza i psychologa oraz pobieramy wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego. Wszystko to dołączamy do wniosku o wydanie pozwolenia na broń.

Po rozpatrzeniu naszego wniosku, właściwy Komendant Wojewódzki Policki wyznacza nam termin egzaminu, którego zasady znajdziecie tutaj->.

Po zdanym egzaminie, czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na broń.

Pierwszy krok do uzyskania pozwolenia – nauka teorii i praktyki

Po pierwsze zasady bezpieczeństwa i nauka obsługi broni. Bo mimo pewnych różnic w sposobie uzyskiwania powyższych pozwoleń, jedno pozostaje wspólnie: w pierwszej kolejności należy nauczyć się zasad bezpieczeństwa na strzelnicy oraz obsługi broni.

Drugim obszarem jest wiedza teoretyczna, którą zdobywamy poprzez zapoznanie się z wybranymi aktami prawnymi (wszystkie znajdziecie na mojej stronie w zakładce Prawo->).

I w tym Wam chętnie pomogę 🙂

Zapraszam do wspólnej nauki!

Krzysztof Kuczyński