Jak uzyskać pozwolenie na broń?

legitymacja posiadacza broniJak uzyskać pozwolenie na broń?

Wbrew obiegowej opinii nie jest to aż takie trudne. Aktualnie przepisy prawa ukształtowane są w taki sposób, by każdy kto spełni określone w ustawie wymagania, otrzymał pozwolenie na broń.

Odbywa się to na drodze administracyjnej. Pozwolenie wydaje Komendant Wojewódzki Policji, właściwy wg miejsca zamieszkania kandydata.

Kiedy otrzymamy pozwolenie?

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Dotychczasowa uznaniowość organów Policji została bardzo mocno ograniczona. Sprowadza się ona w praktyce do zbadania, czy kandydat:

1) ukończył 21 lat (a w wyjątkowych sytuacjach – 18 lat)
2) posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nie wykazuje zaburzeń psychicznych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego ani nie ma znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
4) nie jest uzależniony od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
5) nie był skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nieumyślne przestępstwo:

–  przeciwko życiu i zdrowiu,
–  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

6) wykazał „ważną przyczynę”, za którą uznaje się…

Broń palna do celów sportowych

Zdecydowana większość pozwoleń na broń w Polsce wydawanych jest „do celów sportowych”. Dlaczego? Bo „sportową” jest praktycznie każda broń centralnego lub bocznego zapłonu dostępna na rynku. Do celów sportowych możemy mieć Glocka, Kałasznikowa, AR-15, rewolwer kal .45 itd.. Co więcej, „sportowiec” może broń nosić (załadowaną) przy sobie (więcej na ten temat TU->).

Ważną przyczyną posiadania broni jest w tym przypadku chęć uprawiania sportu strzeleckiego. Nie wystarcza jednak sama „chęć”. Kandydat musi to jednak udokumentować i to w szczególny sposób:

  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  • posiadanie patentu strzeleckiego PZSS oraz
  • posiadanie licencji PZSS

W skrócie wygląda to tak:

Najpierw zapisujemy się więc do stowarzyszenia („klubu”) strzeleckiego. Tam trenujemy, zdobywamy doświadczenie. Gdy już jesteśmy gotowi, możemy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, organizowanego przez PZSS.

Po zdanym egzaminie pozostaje nam wystąpić do PZSS o wyrobienie licencji na dany rok . Licencja podlega następnie odnowieniu na kolejny rok , pod warunkiem udokumentowania udziału w określonej ilości zawodów strzeleckich.

Mając te dokumenty, idziemy do (uprawnionego) lekarza i psychologa oraz pobieramy wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego.

Wszystko to dołączamy do wniosku o wydanie pozwolenia na broń i czekamy parę miesięcy.

Broń palna do celów kolekcjonerskich

Ci, którzy nie chcą regularnie uczestniczyć w zawodach i „spowiadać” się zz tego do PZSS, mogą wnieść o wydanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić jest tu:

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

W praktyce, zapisujemy się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, opłacić składkę członkowską i uzyskać dokument – zaświadczenie zarządu tego stowarzyszenia, iż jesteśmy jego członkiem.

Mając ten dokument, idziemy do (uprawnionego) lekarza i psychologa oraz pobieramy wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego.

Wszystko to dołączamy do wniosku o wydanie pozwolenia na broń.

Po rozpatrzeniu naszego wniosku, właściwy Komendant Wojewódzki Policki wyznacza nam termin egzaminu, którego zasady znajdziecie tutaj->.

Po zdanym egzaminie, czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na broń.

Pierwszy krok do uzyskania pozwolenia – nauka teorii i praktyki

Po pierwsze zasady bezpieczeństwa i nauka obsługi broni!

Mimo pewnych różnic w sposobie uzyskiwania powyższych pozwoleń, jedno pozostaje wspólnie: w pierwszej kolejności należy nauczyć się zasad bezpieczeństwa na strzelnicy oraz obsługi broni.

Drugim obszarem jest wiedza teoretyczna, którą zdobywamy poprzez zapoznanie się z wybranymi aktami prawnymi (wszystkie znajdziecie na mojej stronie w zakładce Prawo->).

I w tym Wam chętnie pomogę 🙂

Zapraszam do wspólnej nauki!

Krzysztof Kuczyński